Privaatsuspoliitika

Meile on oluline, et saaksid meid usaldada. Seega paneme rõhku spetselektroodi.ee külastajate privaatsuse kaitsmisele. Sellest lähtuvalt ei küsita kunagi spetselektroodi.ee külastajalt isiklikke andmeid, välja arvatud juhul, kui nad seda informatsiooni ise vabatahtlikult ja teadlikult avaldavad. Seda informatsiooni ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks vajaliku informatsiooni edastamine ning seaduses ettenähtud juhtudel.

1. Üldsätted

Veebilehe spetselektroodi.ee omanik on Spetselektroodi AS.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Spetselektroodi AS) (edaspidi andmetöötleja).

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Informatsioon, mida me kogume?

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Füüsilised isikud:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Arvelduskonto number;
 • Maksekaardi detailid.

Juriidilised isikud:

 • Ettevõtte nimi ja registrikood;
 • Ettevõtte juriidiline aadress;
 • Ettevõtte tarneaadressid;
 • Ettevõtte kontaktisikud;
 • E-posti aadress;
 • Arvelduskonto number;
 • Maksekaardi detailid.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

 • Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
 • Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuniks klient oma konto ja sellega seotud tellimuste ajaloo kustutab. Andmed jäävad raamatupidamise arhiivi.
 • Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine. Isikuandmeid selleks puhuks ei salvestata.
 • Töötlemise eesmärk – kliendihaldus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – andmed raamatupidamise dokumentides vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele. Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitatakse infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.
 • Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine – Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
 • Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmeid salvestatakse ainult kliendi tahtel ja nõusolekul ning säilitatakse kuniks klient otsustab turundusinfost loobuda.
 • Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.
 • Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

Spetselektroodi AS on isikuandmete vastutav töötleja. Spetselektroodi AS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist ning ainult seni, kuni see on vajalik eesmärkide täitmiseks.

4. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Spetselektroodi AS klienditoe poole aadressil info@spetselektroodi.ee

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe weldexpert.ee kaudu.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.

  Toodete tagastusvorm

  Lisa rida

   Võta ühendust